O škole

Identifikační údaje a charakteristika školy

Mateřská škola Orlová – Lutyně Na Vyhlídce 1143 okres Karviná, příspěvková organizace
se sídlem: Na Vyhlídce 1143 , 735 14 Orlová – Lutyně
Zřizovatel: Město Orlová, Osvobození 796 Orlová – Lutyně 735 14
Statutární zástupce právního subjektu: Mgr. Yvona Dluhošová

K naší organizaci patří dvě mateřské školy. Od 1. 9. 2016 se stala odloučeným pracovištěm Mateřská škola Orlová – Lutyně, Lesní 859.

Charakteristika školy.

Mateřská škola Orlová – Lutyně Na Vyhlídce 1143

Tato mateřská škola nabízí příjemné a klidné prostředí menší školy umístěné mimo sídlištní výstavbu. Kolem budovy je školní zahrada, v blízkosti je lesopark. Škola byla dostavěna v roce 1980 a v tomtéž roce zahájila provoz. Kapacitně je určena pro 66 dětí, které jsou rozděleny do tří tříd. Dvě třídy jsou pro 24 – 28 dětí, které jsou rozděleny věkově. Jedna třída je pro 10 dětí, kde jsou děti mladší tří let.

Do naší školy dochází děti z široké oblasti rodinných domů a také z nedaleké sídlištní zástavby. Děti dovážejí také rodiče ze vzdálenějších částí města, protože jim vyhovuje klidné a příjemné okolí a také menší kolektiv dětí a zaměstnanců.

Mateřská škola není nijak profilována a pracovala vždy podle aktuálních kurikulárních materiálů. Nyní vycházíme při pedagogické práci z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a svého Školního vzdělávacího programu. Zaměřujeme se na výchovu ke zdravému životnímu stylu. Máme také doplňkové vzdělávací aktivity. Od roku 2001 pracuje při naší mateřské škole Klub maminek a dětí, který se schází jednou v týdnu v odpoledních hodinách.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravné

Měsíční úplata pro školní rok 2016/2017 je stanovena na 440,- Kč. Pro případy dětí, jimž je docházka omezena nejvýše na 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku nebo příspěvku při péči o blízkou osobu je stanovena na 290,- Kč. Děti v posledním ročníku mateřské školy úplatu nehradí.

Stravné celodenní je 31,- Kč, polodenní 25,- Kč.

Provoz školy

Provoz školy začíná v 6,00 hod a končí v 16,00 hod od pondělí do pátku.

Přijímají se děti zpravidla od tří let věku, nejdříve však od dvou let. Podávání žádostí o přijetí probíhá v květnu v rámci správního řízení.

Uspořádání dne je flexibilní a reaguje na aktuální změny či potřeby dětí.

06.00 – 11.30 scházení dětí (do 8.15), hry, volné a řízené činnosti dětí, pohybové
aktivity, pobyt venku (dle povětrnostních a rozptylových podmínek),
dopolední svačinka (8.15– 9,00)

11.30 – 12.15 oběd, hygiena

12.15 – 13.45 převlékání, odpočinek, klidové činnosti

od 14.00 odpolední svačinka, hry, volné a řízené činnosti dětí, rozcházení dětí

Pohybové chvilky – provádí učitelka s dětmi denně, ta rozhoduje o časovém rozsahu a náplni.

Pobyt venku – jeho délku určují učitelky dle povětrnostních a rozptylových podmínek, jejich povinností je vždy dbát na bezpečnost dětí. Od pobytu venku se upouští v případě trvalého deště, silného větru, mrazu pod -5° C, špatných rozptylových podmínek.

Stravování – děti svačí a obědvají v pracovně, přítomna je učitelka a školnice, děti jsou vedeny k samostatnosti, mladším dětem pracovnice pomáhají. Na vyhrazeném místě mají děti své hrníčky, kde se stále během dne dolévá pití. Děti nejsou do jídla nuceny!

Odpolední odpočinek – každé dítě má své označené lehátko a antialergické lůžkoviny. V této době se po krátkém odpočinku starší děti věnují klidovým činnostem. Děti se u nás nenutí spát, jen odpočívají!

Školní vzdělávací program

V naší mateřské škole uskutečňujeme vzdělání podle školního vzdělávacího programu nazvaného „Kamarádi všimněte si, co je krásy na světě….“ a při vaší návštěvě naší mateřské školy se s ním můžete podrobně seznámit. Jeho naplňováním usilujeme o to, aby děti přicházely do naší mateřské školy rády, byli v ní spokojené, měly dobré vztahy s kamarády i dospělými. A při všech činnostech a prožitcích se spontánně mnoho nového naučily i poznaly.

Doplňkové vzdělávací aktivity

K doplňkovým vzdělávacím aktivitám školy patří pískání na flétničky, výroba keramiky, logopedické cvičení. Zprostředkovaně pak sportovní aktivity a angličtina pro děti.

Tradiční akce a aktivity školy

Za velmi důležité v předškolním vzdělávacím procesu považujeme spojení života školy s vnějším společenským prostředím. Jde o akce školy směrem k jiným subjektům a naopak účast na akcích jejich. Organizujeme několikadenní pobyty pro děti na horách. Navštěvujeme s dětmi divadelní představení v DKMO, zveme divadélka k nám. Organizujeme celodenní výlety, různé naučné polodenní výlety, oslavy Dne děti se soutěžemi. Akce pro rodiče – tvořivé dílny, drakiádu, karneval, besídky apod. Účastníme se akcí pořádaných různými orlovskými organizacemi, jako DDM, ZUŠ, dětskou knihovnou, městem Orlová a dalších. Spolupracujeme se Základní školou.

Spolupráce s rodiči

Jsme si vědomy důležitosti této podmínky a dobré vztahy s rodiči jsou v nejvlastnějším zájmu všech zaměstnankyň i dobrého jména školy. Snažíme se vytvářet pocit sounáležitosti, podporujeme zájem rodičů o dění v MŠ, mohou dle podmínek a potřeby hovořit o dětech či provozních záležitostech s učitelkami i ředitelkou, vejít do tříd (pobývat tam dle dohodnutých pravidel). Rodičům je poskytnuta možnost seznámit se s probíhajícími výchovně vzdělávacími činnostmi, s pracemi dětí. Samozřejmou součástí života školy jsou společné neformální akce s rodiči.

Další informace ve Školním řádu.

Ke stažení:

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich