O škole

Identifikační údaje

Mateřská škola Orlová – Lutyně Na Vyhlídce 1143 okres Karviná, příspěvková organizace
se sídlem: Na Vyhlídce 1143 , 735 14 Orlová – Lutyně
IČO: 66182531
Zřizovatel: Město Orlová, Osvobození 796 Orlová – Lutyně 735 14
Statutární zástupce právního subjektu: Mgr. Yvona Dluhošová
Zástupkyně ředitelky: Bc. Věra Pečonková

K naší organizaci patří tři mateřské školy. Od 1. 9. 2016 se stala odloučeným pracovištěm MŠ Lesní č. 859 a od 1. 9. 2017 MŠ Kpt. Jaroše č. 762.

Charakteristika školy.

Mateřská škola Orlová – Lutyně Na Vyhlídce 1143

Tato mateřská škola nabízí příjemné a klidné prostředí menší školy umístěné mimo sídlištní výstavbu. Kolem budovy je školní zahrada, v blízkosti je lesopark. Škola byla dostavěna v roce 1980 a v tomtéž roce zahájila provoz. Kapacitně je určena pro 66 dětí, které jsou rozděleny do tří tříd.  Třídy  Hvězdičky a Sluníčka jsou pro 24 dětí, které jsou rozděleny věkově. Třída Včeliček je pro 10 nejmladších dětí.

Do naší školy dochází děti z široké oblasti rodinných domů a také z nedaleké sídlištní zástavby. Děti dovážejí také rodiče ze vzdálenějších částí města, protože jim vyhovuje klidné a příjemné okolí a také menší kolektiv dětí a zaměstnanců.

Mateřská škola není nijak profilována a pracovala vždy podle aktuálních kurikulárních materiálů. Nyní vycházíme při pedagogické práci z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a svého Školního vzdělávacího programu. Zaměřujeme se na výchovu ke zdravému životnímu stylu. Máme také doplňkové vzdělávací aktivity.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravné

Měsíční úplata pro školní rok 2023/2024 je stanovená na 450 ,- Kč. Děti v posledním ročníku mateřské školy úplatu nehradí.

Stravné celodenní je 45,- Kč, pro děti s odloženou školní docházkou 51,-Kč.

Provoz školy

Provoz školy začíná v 6,00 hod a končí v 17,00 hod od pondělí do pátku.

Přijímají se děti zpravidla od tří let věku, nejdříve však od dvou let. Podávání žádostí o přijetí probíhá v květnu v rámci správního řízení.

Uspořádání dne je flexibilní a reaguje na aktuální změny či potřeby dětí.

06.00 – 11.30 scházení dětí (do 8.15), hry, volné a řízené činnosti dětí, pohybové
aktivity, pobyt venku (dle povětrnostních a rozptylových podmínek),
dopolední svačinka (8.15– 9,00)

11.30 – 12.15 oběd, hygiena

12.15 – 13.45 převlékání, odpočinek, klidové činnosti

od 14.00 odpolední svačinka, hry, volné a řízené činnosti dětí, rozcházení dětí

Pohybové chvilky – provádí učitelka s dětmi denně, ta rozhoduje o časovém rozsahu a náplni.

Pobyt venku – jeho délku určují učitelky dle povětrnostních a rozptylových podmínek, jejich povinností je vždy dbát na bezpečnost dětí. Od pobytu venku se upouští v případě trvalého deště, silného větru, mrazu pod -5° C, špatných rozptylových podmínek.

Stravování – děti svačí a obědvají v pracovně, přítomna je učitelka a školnice, děti jsou vedeny k samostatnosti, mladším dětem pracovnice pomáhají. Na vyhrazeném místě mají děti své hrníčky, kde se stále během dne dolévá pití. Děti nejsou do jídla nuceny! Strava je dovážená ze ZŠ Školní.

Odpolední odpočinek – každé dítě má své označené lehátko a antialergické lůžkoviny. V této době se po krátkém odpočinku starší děti věnují klidovým činnostem. Děti se u nás nenutí spát, jen odpočívají!

Školní vzdělávací program

V naší mateřské škole uskutečňujeme vzdělání podle Školního vzdělávacího programu nazvaného „Skládám si svůj svět….“. Jeho naplňováním usilujeme o to, aby děti přicházely do naší mateřské školy rády, byli v ní spokojené, měly dobré vztahy s kamarády i dospělými. A při všech činnostech a prožitcích se spontánně mnoho nového naučily i poznaly.

Doplňkové vzdělávací aktivity

K doplňkovým vzdělávacím aktivitám školy patří sportovní aktivity.

Tradiční akce a aktivity školy

Za velmi důležité v předškolním vzdělávacím procesu považujeme spojení života školy s vnějším společenským prostředím. Jde o akce školy směrem k jiným subjektům a naopak účast na akcích jejich. Organizujeme několikadenní pobyty pro děti na horách. Navštěvujeme s dětmi divadelní představení v DKMO, zveme divadélka k nám. Organizujeme celodenní výlety, různé naučné polodenní výlety, oslavy Dne děti se soutěžemi. Akce pro rodiče – tvořivé dílny, drakiádu, karneval, besídky apod. Účastníme se akcí pořádaných různými orlovskými organizacemi, jako DDM, ZUŠ, dětskou knihovnou, městem Orlová a dalších. Spolupracujeme se Základní školou.

Spolupráce s rodiči

Jsme si vědomy důležitosti této podmínky a dobré vztahy s rodiči jsou v nejvlastnějším zájmu všech zaměstnankyň i dobrého jména školy. Snažíme se vytvářet pocit sounáležitosti, podporujeme zájem rodičů o dění v MŠ, mohou dle podmínek a potřeby hovořit o dětech či provozních záležitostech s učitelkami i ředitelkou. Rodičům je poskytnuta možnost seznámit se s probíhajícími výchovně vzdělávacími činnostmi, s pracemi dětí. Samozřejmou součástí života školy jsou společné neformální akce s rodiči.

Další informace ve Školním řádu, který je k dispozici v  odkazu DOKUMENTY